POKYNY PRE AUTOROV

Časopis DERMA sa orientuje na dermatovenerológiu a príbuzné klinické a paraklinické odbory.

Technické podmienky odovzdávania rukopisov:

Rukopis zasielajte šéfredaktorovi časopisu v slovenskom alebo českom jazyku v elektronickej podobe (e-mail). Píšte v editore Word, písmom Times New Roman s veľkosťou písma 12, riadkovanie 1,5 a 60 úderov. Strany sa číslujú v pravom hornom rohu. Príspevok píšte ako „hladký text“, t. j. bez použitia tučného písma alebo kurzívy. Text neumiestňujte do stredu strany, obrázky a tabuľky nezaraďujte do textu (napíšte len číslo obrázka alebo tabuľky a túto dokumentáciu uveďte samostatne na konci textu). Prípustné sú farebné aj čiernobiele obrázky, očíslované a s krátkym opisom pod každou snímkou (nepoužívajte snímky stiahnuté z internetu). Pri mikroskopických snímkach uveďte veľkosť zväčšenia. Odseky textu vytvárajte len s použitím tabulátora.

Práca musí mať túto štruktúru:

  1. Na titulnej strane nadpis práce v slovenskom, resp. českom jazyku (v závislosti od textu príspevku) a anglickom jazyku.
  2. Priezvisko a iniciálu mena autora a spoluautorov, názov pracoviska autora a spoluautorov.
  3. Súhrn práce (max. 15 – 20 riadkov) v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku.
  4. Kľúčové slová (3 – 6 slov) v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku.
  5. Text práce (členenie: úvod, materiál a metodika, výsledky vrátane event. štatistických údajov, diskusia a záver).
  6. Zoznam použitej literatúry v abecednom poradí podľa priezviska citovaných autorov. Literatúra sa cituje podľa súčasnej normy (STN). V textu číslujte odkazy na literatúru arabskými číslicami v guľatej zátvorke.
  7. Prílohou textu sú fotografie a tabuľky s príslušným označením.
  8. Pod ukončením práce uveďte priezvisko, celé meno a adresu prvého autora, ako aj jeho e-mailové, resp. telefonické spojenie.

Upozornenie:

Prílohou zasielanej publikácie musí byť vyhlásenie, že

  • a) práca nebola postúpená inému časopisu,
  • b) publikovanie práce bolo schválené všetkými spoluautormi.

Textové materiály sa autorom nevracajú a redakcia si vyhradzuje právo na ich štylistickú a jazykovú úpravu. Za odbornú úroveň a pôvodnosť textu zodpovedajú autori, vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov článkov a inzerátov.

Príspevky zasielajte na adresu:

Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., prof. emerit.
LFUK a UN Bratislava
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
e-mail: jzfbuchvald@gmail.com

Informácie a objednávky inzercie:

Ing. Emília Juračková – SPOBAD
Kalištná 7,
841 07 Bratislava
e-mail: jurackova.emilia@gmail.com
mobil: 0911 739 366