Časopis DERMA sa orientuje nadermatovenerológiu a príbuzné klinické a paraklinické odbory.

 

Technické podmienky odovzdávania rukopisov:

Rukopis zasielajte šéfredaktorovi časopisu v slovenskom alebo českom jazyku v elektronickej podobe na emailovú adresu: jzfbuchvald@gmail.com. Píšte v editore WORD, písmom Times New Roman s veľkosťou písma 12, riadkovanie 1,5 a 60 úderov. Strany sa číslujú v pravom hornom rohu. Príspevok píšte ako „hladký text“, t. j. bez použitia tučného písma alebo kurzívy. Text neumiestňujte do stredu strany, obrázky a tabuľky nezaraďujte do textu (napíšte len číslo obrázka alebo tabuľky a túto dokumentáciu uveďte samostatne mimo textu). Na zadnú stranu týchto príloh napíšte meno autora a názov práce. Farebné aj čiernobiele obrázky môžu byť vo forme diapozitívov, fotografií, ale nie stiahnuté z internetu. Pri mikroskopických obrázkoch uveďte veľkosť zväčšenia. Odseky vytvárajte len s použitím tabulátora.

Práca musí mať túto štruktúru:

1. Na titulnej strane nadpis práce v slovenskom a anglickom jazyku.

2. Priezvisko a iniciálu rodného mena autora a spoluautorov, názov pracoviska autora a spoluautorov.

3. Súhrn práce (max. 15 – 20 riadkov) v slovenskom a anglickom jazyku.

4. Kľúčové slová (3 – 6 slov) v slovenskom a anglickom jazyku.

5. Text práce (členenie: úvod, materiál a metodika, výsledky vrátane event. štatistických údajov, diskusia, záver).

6. Zoznam použitej literatúry v abecednom poradí citovaných autorov. Cituje sa podľa ČSN ISO 690 010197 a ČSN 01 01 96. V texte číslujte odkazy na literatúru arabskými číslicami v guľatej zátvorke.

Spôsob citácie:

Kniha: priezvisko autora – čiarka – skratka rodného mena s bodkou – čiarka, ak sú spoluautori – obdobne spoluautori – bodka – názov knihy – bodka – poradie vydania – bodka – miesto vydania – dvojbodka - vydavateľ – čiarka – rok vydania – bodka – počet strán. Časopis: priezvisko autora – čiarka – iniciála rodného mena – bodka, event. aj čiarka, ak sú spoluautori – obdobne spoluautori – bodka – názov článku – bodka – názov časopisu v medzinárodnej skratke – čiarka – rok vydania – čiarka – ročník (v guľatej zátvorke číslo časopisu) – čiarka – strany od-do – bodka.

7. Tabuľky a fotografie s príslušným označením.

8. Meno a adresa prvého autora, vrátane telef. alebo fax. spojenia. Redakcia si vyhradzuje právo na štylistickú a jazykovú úpravu.

Upozornenie:

Prílohou zasielanej publikácie musí byť vyhlásenie, že:

a) práca nebola postúpená inému časopisu,

b) publikovanie práce bolo schválené všetkými spoluautormi.

 

Príspevky zasielajte na adresu:

 

Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.

Dermatovenerologická klinika

LF UK a UN

Mickiewiczova 13,

813 69 Bratislava

e-mail: jzfbuchvald@gmail.com

 

Informácie a objednávky

inzercií na adrese:

Ing. Emília Juračková – SPOBAD

Kalištná 7, 841 07 Bratislava

e-mail: jurackova.emilia@gmail.com

mobil: 0911 739 366

INZERCIA