Vydavateľstvo

VYDAVATEĽKA

Ing. Emília Juračková – SPOBAD
Kalištná 7, 841 07 Bratislava
IČO: 34 301 224
mobil: 0911 739 366
jurackova.emilia@gmail.com

Vydavateľstvo SPOBAD Publishers
Vydavateľstvo SPOBAD Publishers

ISSN: 1335-7360
Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR EV 1062/08


REDAKCIA

Šéfredaktor: Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
Zástupkyňa šéfredaktora: Doc. RNDr. Daniela Košťálová, CSc.
Jazyková redaktorka: Mgr. Elena Stuppacherová
Grafická úprava: Dana Michlíková – dmichlikova@gmail.com


Redakčná rada:

Prof. MUDr. Jozef BUCHVALD, DrSc.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava

Prof. MUDr. Ľudovít DANIHEL, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK, Bratislava

Prim. MUDr. Hana DUCHKOVÁ, DrSc.
primárka Dermatovenerologického oddelenia Masarykovej nemocnice, Ústí nad Labem

Doc. MUDr. Jozef FEDELEŠ, CSc.
Klinika plastickej chirurgie LF UK a UN, Bratislava

MUDr. Marie HAVRÁNKOVÁ
Národný onkologický ústav, Bratislava

Doc. Ing. Jarmila HOJEROVÁ, PhD.
Ústav biotechnológie a potravinárstva, sekcia kozmetológie STU, Bratislava

Prof. MUDr. Jagienka JAUTOVÁ, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UPJŠ, Košice

Doc. RNDr. Daniela KOŠŤÁLOVÁ, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Prof. MUDr. Štefan KRAJČÍK, CSc.
Klinika geriatrie SZU, Bratislava

MUDr. Milena OSUSKÁ
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava

Prof. MUDr. Peter PRUŽINEC, CSc.
Odd. klinickej imunológie a alergológie UN, Bratislava

MUDr. Ružena SOCHOROVÁ, CSc.
Lekárska kozmetika LIFE STYLE, Bratislava

Prof. MUDr. Viera ŠTVRTINOVÁ, CSc.
II. interná klinika LF UK a UN, Bratislava

Prof. MUDr. Mária ŠIMALJAKOVÁ, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava

MUDr. Jana ŠRÁMEKOVÁ
1. laserové a dermatokozmetické centrum, Bratislava

Doc. MUDr. Danka ŠVECOVÁ, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava

Ing. Katarína TRAUBNEROVÁ
Calendula, a. s., Nová Ľubovňa

MUDr. Mária ŽILÍNKOVÁ
Dermatovenerologická klinika SZU, Bratislava