Časopis DERMA vychádza od roku 2000, štyrikrát ročne. Je to odborný interdisciplinárny medicínsky časopis určený pre všetkých dermatológov v SR, ako prvý takto zameraný časopis na Slovensku. Časopis je distribuovaný bezplatne všetkým dermatológom v SR a na klinické pracoviská v ČR. Jeho úlohou je umožniť publikovanie odborných prác v slovenskom časopise zameranom na dermatológiu, ako aj možnosť odborného vzdelávania v tejto oblasti. Garantom odbornej úrovne je šéfredaktor prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc, Odborné články sú recenzované. Abstrakty odborných článkov sú v slovenskom a anglickom jazyku. Časopis DERMA je oficiálnym časopisom Slovenskej laseroterapeutickej spoločnosti.

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii a v Bibliogaraphia Medica Slovaca.

Odborné príspevky prešli jazykovou korektúrou a recenziou. Za ich odbornú úroveň a pôvodnosť zodpovedajú autori. Za obsah a jazykové spracovanie textových i obrazových reklám zodpovedajú ich objednávatelia. Časopis je distribuovaný bezplatne.

Časopis vychádza štvrťročne a je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii a v Bibliographia Medica Slovaca.

Náklady na toto číslo časopisu DERMA boli uhradené z príjmov za reklamu, ktorá je v časopise uverejnená, preto jej objednávateľom vyslovujeme poďakovanie.

Kredity

Za odborné publikácie uverejnené v časopise DERMA si autor (max. dvaja spoluautori) článku kredity do kreditného systému vkladá sám, manuálne. Nie je potrebné o kredity vopred žiadať. Slovenská lekárska komora kredity, ktoré si pripíše autor/spoluautor do svojho konta, uzná. Prehľad počtu kreditov lekár získa za jednotlivé typy vzdelávacích aktivít v: https://ks.lekom.sk/docs/download/hodnoty_kreditov2010verzia2.pdf Vydavateľstvo zasiela pravidelne každé číslo kontrolnému orgánu SLK/RLK. Kredity budú priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 takto:

  • odborný článok – hlavný autor: 15 kreditov
  • odborný článok – spoluautor: 10 kreditov


Kredity sa neudeľujú reklamným materiálom. Vydavateľstvo kredity v písomnej forme už zasielať nebude.

Atestovaní dermatovenerológovia a lekári zaradení do predatestačnej prípravy z dermatovenerológie, ktorí časopis nedostávajú, majú možnosť objednať si ho na adrese vydavateľstva.